Matematika: program

Program za pripremu ispita iz matematike:

NASTAVNA CJELINA

BROJ SATI

SADRŽAJ

LINEARNA ALGEBRA

6

2 sata:

Tipovi matrica

Vektori, operacije, linearna kombinacija

Skalarni produkt vektora

Determinanta

2 sata:

Rang matrice

Inverz

Sustavi linearnih jednadžbi

2 sata:

Problem linearnog programiranja. Grafičko rješenje

Input-output analiza

REALNE FUNKCIJE JEDNE REALNE VARIJABLE

6

2 sata:

Elementarne funkcije

Neprekidnost funkcije

Limes funkcije

Asimptote funkcije

Pojam derivacije i tehnika deriviranja

2 sata:

Derivacija složene funkcije (kompozicije funkcija)

Derivacija implicitno zadane funkcije

Logaritamsko deriviranje

Derivacije višeg reda

Diferencijal funkcije

Jednadžba tangente i normale

L’ Hospitalovo pravilo

2 sata:

Ekstremi funkcija jedne varijable

Rast i pad funkcija jedne varijable

Konveksnost, konkavnost, točka infleksije

Grafički prikaz funkcije

Ekonomske primjene: Ukupne, prosječne i granične veličine, Elastičnost funkcije

FUNKCIJE VIŠE VARIJABLI

4

2 sata:

Homogene funkcije, homogenost

Parcijalne derivacije

Totalni diferencijal

Koeficijenti parcijalne i križne elastičnosti

Eulerov teorem

Implicitno zadane funkcije

Parcijalne derivacije višeg reda 

2 sata:

Ekstremi funkcija dviju varijabli s ograničenjem 

Metoda supstitucije

Metoda Lagrangeovih multiplikatora

INTEGRALI

4

4 sata:

Neodređeni integral

Integriranje supstitucijom

Parcijalna integracija

Određeni integral i računanje površine

Nepravi integral

FINANCIJSKA MATEMATIKA

4

4 sata:

Jednostavni kamatni račun

Dekurzivni obračun kamata

Anticipativni obračun kamata

Složeni kamatni račun 

24