Tečajevi u ovoj kategoriji

Knjigovodstvo I - uvod i knjiženje pravnih subjekata

Cilj seminara je razumijevanje osnovnih knjigovodstvenih i računovodstvenih kategorija da bi se usvojila knjigovodstvena terminologija i osiguralo praćenje knjigovodstvene materije. Polaznik kroz vježbe, ispunjavanje dokumenata i ponavljanje usvaja novi knjigovodstveni jezik, upoznaje se s knjigovodstvenim ispravama te provodi osnovna knjiženja i analitičko knjigovodstvo.

Program seminara

 • Pojam računovodstva i knjigovodstva
 • Osvrt na računovodstvene sustave u Hrvatskoj – računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija, proračunsko računovodstvo, računovodstvo obrtnika i slobodnih zanimanja
 • Poslovne knjige
 • Pojam knjigovodstvenog računa (konta) i bilance – vrste konta, otvaranje i zaključak konta
 • Računski (kontni) plan
 • Blagajna – dokumenti, putni račun i knjiženje
 • Platni promet u zemlji
 • Kratkotrajna imovina – kupci, dužnici, potraživanja, knjiga IRA
 • Kratkotrajne obveze – dobavljači, vjerovnici, obveze, knjiga URA
 • Dugotrajna imovina – pojam, nabava, amortizacije i otpis
 • Zaliha sirovina i materijala, sitnog inventara, ambalaže i auto guma – nabava, uporaba i otpis

Trajanje

 • 40 školskih sati

Predznanje

Seminar ne zahtijeva predznanje

Nastavni materijal

 • Priručnik: Knjigovodstvo u praksi - grupa autora
 • Kontni plan
 • Zbirka radnih obrazaca

Knjigovodstvo II - financijska izvješća pravnih subjekata

Cilj je seminara usvajanje zahtjevnijih postupaka obračuna, knjiženja i računovodstvenog izvješćivanja poslovnog okruženja. Polaznici se upoznaju s praćenjem računovodstvene literature kako bi postigli samostalnost u radu.

Program seminara

 • Trgovina – pojam, zaduženje, prodaja i razduženje skladišta robe
 • Troškovi zaposlenih – obračun plaće i evidencije
 • Aktivna i pasivna vremenska razgraničenja
 • Financijski rezultat poslovanja – utvrđivanje bruto financijskog rezultata, prijenos neto dobitka (gubitka) na vlastiti kapital < br>
 • Temeljna financijska izvješća (Završni račun) – Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Izvještaj o promjenama vlasničke glavnice, Izvještaj o novčanim tokovima
 • Devizno poslovanje
 • Proizvodnja

Trajanje

 • 40 školskih sati 

Predznanje

Seminar zahtijeva predznanje iz seminara: Knjigovodstvo I- uvod i knjiženje pravnih subjekata ili odgovarajuće predznanje.

Nastavni materijal

 • Priručnik: Knjigovodstvo u praksi - grupa autora
 • Kontni plan
 • Zbirka radnih obrazaca

Knjigovodstvo III - knjigovodstvo neprofitnih organizacija

Seminar obuhvaća zahtjevne i različite načine vođenja poslovnih knjiga, knjiženja, obračuna i izvješćivanja u neprofitnim organizacijama koje se u dosta segmenata razlikuje od vođenja poslovnih knjiga i izvješćivanja u trgovačim društvima. Važno je upoznati polaznike s načinom poslovanja neprofitnih organizacija koje je propisano Pravilnikom o knjigovodstvu. 

Program seminara

 • Pojam neprofitnih organizacija
 • Osnivanje i način otvaranja, registracija
 • Poslovne knjige
 • Računski (kontni) plan
 • Blagajna
 • Platni promet
 • Kratkotrajna imovina
 • Kratkotrajne obaveze – dobavljači, vjerovnici, obveze
 • Dugotrajna imovina – pojam, nabava, amortizacija i otpis
 • Poslovne knjige u neprofitnim organizacijama s vlastitom djelatnošću
 • Troškovi vanjskih suradnika te zaposlenika
 • Financijska izvješća (završni račun) – Polugodišnji račun prihoda i rashoda, Obrazloženje prihoda i rashoda, godišnja bilanca, Kvartalni statistički izvještaj

Trajanje

 • 16 školskih sati

Predznanje

 • Seminar  zahtijeva predznanje seminara KI- uvod i knjiženje pravnih subjekata i  KII - financijska izvješća pravnih subjekata.

Knjigovodstvo IV - knjigovodstvo obrtnika

Cilj je seminara upoznavanje polaznika sa zakonskom regulativom i stručnim osnovama knjigovodstvenog evidentiranja i praćenja poslovanja obrtnika i slobodnih zanimanja te sastavljanja temeljnih financijskih izvješća. 

Program seminara

 • Vrste i pravni status obrtnika i slobodnih zanimanja
 • Dohodak kao poslovni rezultat
 • Poslovne knjige obrtnika i slobodnih zanimanja
 • Primjer vođenja poslovnih knjiga

Trajanje

 • 16 školskih sati

Predznanje

 • Seminar zahtijeva predznanje seminara KI - uvod i knjiženje pravnih subjekata i KII - financijska izvješća pravnih subjekata

Knjigovodstvo na računalu

Cilj je seminara osposobiti polaznika za samostalno vođenje knjigovodstva na računalu uključujući formiranje poslovnih knjiga, obradu i jednostavnu analizu podataka te brzu i kvalitetnu izradu internih i eksternih izvješća.

Program seminara

 • Otvaranje poslovnog subjekta
 • Otvaranje poslovne godine
 • Unos početnih stanja – postavljanje parametara (knjigovodstvene sheme)
 • Obrada ulaznih računa – analiza stanja dobavljača
 • Obrada izlaznih računa – analiza stanja kupaca
 • Knjiženje – plaće, izvodi, blagajna, maloprodaja, veleprodaja, proizvodnja, osnovna sredstava, sitni inventar
 • Knjiženja u glavnoj knjizi
 • Sastavljanje poreznih i financijskih izvješća – Zakon o računovodstvu
 • Zatvaranje godine – prijenos završnih salda u naredno porezno razdoblje

Trajanje

 • 20 školskih sati 

Predznanje

Seminar zahtijeva predznanje iz seminara: Knjigovodstvo I ili odgovarajuće znanje.

Nastavni materijal

 • Softver i materijali