Tečajevi u ovoj kategoriji

Osnove i teorija C++

Cilj je seminara osposobiti polaznika da može samostalno izrađivati jednostavnije aplikacije na bazi obrazaca (telefonski imenik, kalkulator) kao i aplikacije za upis i čitanje podataka iz datoteka (tekst editori i sl.).

Program seminara

 • Upoznavanje s programskim jezicima treće generacije
 • Osnovni dijelovi programa pisanog u C++
 • Pohranjivanje podataka: varijable i konstante
 • Izrazi i operatori
 • Funkcije
 • Ovladavanje pokazivačima i referencama
 • Komponente programa pisanog u C++

Trajanje

 • 40 školskih sati 

Predznanje

 • Osnove PC računala i Windows XP, Temeljna načela programiranja ili odgovarajuće znanje

Nastavni materijal

 • "Demistificirani C++", Julijan Šribar i Boris Motik (naklada Element)

C# i .NET Framework 2.0

Cilj ovog seminara je da se polaznik upozna s građom .NET Framework 2.0 okruženja, osnovama programiranja u C#-u, izradom jednostavnih konzolnih aplikacija, instalacijom i održavanjem .NET Frameworka 2.0 kao i osnovama objektno orijentiranog programiranja.

Sadržaj

 • Instalacija .NET Frameworka 2.0
 • Struktura .NET Frameworka 2.0
 • Osnove C#-a: Web forme, Windows forme i konzolne aplikacije
 • Varijable, Nizovi, Tipovi podataka, Operatori, Kontrolne strukture i petlje, Funkcije i potprogrami
 • Osnove Objektno Orijentiranog programiranja u C#-u: Apstrakcija objekata, Enkapsulacija, Međuveze, Moduli klasa, Članovi klasa, Objekti, Svojstva objekata, Metode i događaji, Konstruktorske funkcije, Nasljeđivanje, Premošćivanje (Overriding), Preopterećivanje (Overloading), Polimorfizam, Upoznavanje s klasama .NET Frameworka 2.0, Namespaces, Assemblies, Garbage Colector

Trajanje

 • 60 školskih sati

Predznanje

 • Osnove PC računala i Windows XP, Internet i mrežne komunikacije ili odgovarajuće znanje

Nastavni materijal

 • Matthew MacDonald, Julian Templeman: „Beginning ASP.NET 2.0 in C# 2005: From Novice to Professional